DadA UP TO dAtE – Milan Haußmann feat. jajn

NA HiStOrICkOU pAMěť LiDU
SeRU pRoZaTím fluOXeTIn
paHýlY READY maDE IdeOloGIe
TaNK č. 23 v pOsLedNím TažEní
vjEl Na sCéNU

tank_23

POsLušní LIDé VytáhlI HLAvy Z prdELE
dočasně nA věčný časy
a nIKdY jINAK Než tAK
pRoZATíM PAHýl A kdo Ví zDA
SE zazeLEná …
heJ POčkEJ
VRAžDění nEviňáteK na čErstvě uMETené dLAžbě

namesti_nebeskeho_klidu

na náMěSTí NebESkéhO kLIdU
RAChOtí pásy obRněNCE a tříSká POchOdOvá
Jiná jE doBa vRAždY
JINší jSOU MrAvY
zROZENí národa z NePosKvrNěNé vagíNy
vrhLA fAngLE JesKyNí mALbY a Mýty rEaDy-mAdE IdiOcIE
prODLoUžená MícHA muzIku Míchá
MedULLA sPInaLIS
KolektIVNí vzPOmínko zmIz
KLaMe MNe sLuCH?
soniCKá PaCHuť?
tříDní Pepř?
fAntaStIcKá mUNiCE fANAtiZMU?
sUGeSCE
Podraz pOdVRh KARANtéNA krAvínA
náRod NaRáz náRaZ
třAsKavá sMěS TRHAvINa
KRIsTOvA vagíNa
JE černeJ a nAHoře beZ
sTArá VEstA
KRIstoVA nevěSTA
s NoVýM OBsAHEm
sTyDKý pAhOReK
spáleNéHO keřE oharEk
TaNk č. 23 ZRůžověl
všEChnA moc pROChází HLaVNí
V tANKU seDí fEnOMEnoLoGická FEna
slOVa?
v ušíCH PIští gNOsEOlogická iluZe
jAzyK se ZauZlIl
pOL PoT PODobraZ kRví zLIL
a došEl DecH

Kalendář akcí

M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31